Björgólfur Jóhannsson, de directeur en CEO van Icelandair: Als trotse #sponsor van het nationale elftal zijn we verheugd om hun succes deze zomer te vieren met onze Team Iceland Stopover-dienst

Icelandair lanceert Team Iceland Stopover, een reeks van 90 minuten durende, op voetbal geïnspireerde ervaringen, samen gecreëerd met de IJslandse aanvoerder Aron Gunnarsson en zijn team

Reykjavik, IJsland, 2018-May-10 — /EPR Sports News/ — De trans-Atlantische luchtvaartmaatschappij Icelandair heeft vandaag de Team Iceland Stopover gelanceerd, een selectie van 90 minuten durende, op voetbal geïnspireerde ervaringen, samengesteld door het IJslandse nationale elftal, waar alle passagiers gratis van kunnen genieten.

Na de opmerkelijke prestatie van het land op het Europees Kampioenschap in 2016, heeft IJsland dit jaar het ultieme sportieve podium in Rusland bereikt en is daarmee de kleinste natie die zich ooit heeft gekwalificeerd. Dit is een uniek moment in de geschiedenis van het land en als trouwe sponsor van het team, die het team al vanaf het begin steunt, viert Icelandair hun succes door passagiers uit te nodigen om in de voetstappen van de spelers te treden tijdens deze speciaal ontworpen ervaringen voor de gehele familie.

Deze 90 minuten durende ervaringen laten de hoogtepunten van de trots van dit unieke land zien, en van de reis die de spelers maken op weg naar het grootste voetbalevenement. Zoals het hoort bij een land dat vooruitstrevend is in gendergelijkheid en het belang van jeugdtraining inziet, bieden de ervaringen van Icelandair inzicht in het leven van de spelers van zowel het mannen- als vrouwenteam en de IJslandse voetbalgeschiedenis. Net als de tijd van de spelers op het veld, kan er in 90 minuten veel bereikt worden, dus maak er het beste van met een Icelandair Team Iceland Stopover.

Aron Gunnarsson, de aanvoerder van het IJslands nationale mannenelftal laat in een reactie weten: “Wanneer we het veld betreden, weten we als IJslandse spelers dat we een hele bijzondere teamgeest hebben die voortkomt uit onze IJslandse geschiedenis. Er zijn verschillende unieke IJslandse ervaringen en tradities die ons het team maken dat we vandaag de
dag zijn, en we nodigen voetbalfans, en anderen, uit om meer te ontdekken door een Team Iceland Stopover te nemen op hun volgende trans-Atlantische vlucht.”

Deze 90 minuten durende activiteiten, die beschikbaar zijn van mei tot en met eind juni, en gehoor geven aan een reeks van passiepunten van reizigers, van cultuur, tot fitness, tot welzijn. Om passagiers een authentieke ervaring, en lokale inzichten in de voetbalcultuur van IJsland te kunnen bieden, worden alle ervaringen gehost door een ‘Stopover Buddy’, een medewerker van Icelandair die gepassioneerd is over IJsland en voetbal en die er trots op gaat om zijn of haar lokale kennis en expertise te kunnen delen.

Björgólfur Jóhannsson, de directeur en CEO van Icelandair laat in een reactie weten: “Als trotse sponsor van het nationale elftal zijn we verheugd om hun succes deze zomer te vieren met onze Team Iceland Stopover-dienst. We zijn voortdurend op zoek naar manieren om de ervaring van onze klanten te verbeteren en hopen dat passagiers van een goed bestede reistijd genieten mede door dit waarde toevoegende aanbod. Onze passagiers kunnen niet alleen meer ontdekken over de geschiedenis van dit legendarische team, maar we hebben ook met de spelers samengewerkt om deze ervaringen persoonlijk te ontwerpen, waardoor onze passagiers in hun voetstappen kunnen treden.”

Persbericht

Aron Gunnarsson, capitaine de l’équipe nationale de football d’Islande: nous invitons les fans de football et d’autres sports à venir en savoir plus en optant pour une Team Iceland Stopover sur leur prochain voyage transatlantique

Icelandair lance Team Iceland Stopover, une série d’expériences de 90 minutes inspirées du football créées par le capitaine islandais Aron Gunnarsson en collaboration avec son équipe

Reykjavik, Islande, 2018-May-10 — /EPR Sports News/ — Compagnie aérienne transatlantique, Icelandair, a lancé aujourd’hui Team Iceland Stopover, une sélection d’expériences de 90 minutes inspirées du football préparée par l’équipe nationale islandaise, dont les tous les passagers peuvent profiter gratuitement.

Après l’exploit remarquable du pays à l’Euro 2016, l’Islande est présente pour la phase finale de la Coupe du monde de football de cet été en Russie et est ainsi devenue la plus petite nation à s’être qualifiée. C’est un moment unique dans l’histoire du pays et en tant que sponsor de longue date de l’équipe qui l’a soutenue dans son parcours depuis le début, Icelandair célèbre son succès et invite les passagers à partir sur les traces des joueurs à travers des expériences spécialement conçues pour toute la famille.

Ces expériences de 90 minutes mettent l’accent sur la fierté de ce pays unique et sur le voyage que les joueurs ont entrepris pour se qualifier au plus grand tournoi de football. Comme il sied à un pays défendant l’égalité des sexes et l’importance de la formation des jeunes, les expériences d’Icelandair offrent aux voyageurs un aperçu de la vie des joueurs des équipes masculine et féminine et de l’histoire du football islandais. À l’instar du temps dont dispose les joueurs sur le terrain, on peut réaliser beaucoup de choses en 90 minutes, c’est donc le moment d’en profiter au maximum avec une Icelandair Team Iceland Stopover.

Aron Gunnarsson, capitaine de l’équipe nationale de football d’Islandecommente : «En entrant sur le terrain, nous savons qu’en tant que joueurs islandais nous avons un esprit d’équipe très particulier hérité de l’histoire de notre pays. Il y a de nombreuses expériences et traditions typiquement islandaises qui font de nous l’équipe que nous sommes aujourd’hui et nous invitons les fans de football et d’autres sports à venir en savoir plus en optant pour une Team Iceland Stopover sur leur prochain voyage transatlantique.»

Disponibles de mai à fin juin, ces activités de 90 minutes sont adaptées à une variété de sujets de passion du voyageur, de la culture au fitness et au bien-être. Dans le souci d’offrir aux passagers une expérience exceptionnelle et de leur permettre de mieux connaître la culture du football en Islande, les expériences seront organisées par un ‘Stopover Buddy’, un membre du personnel de Icelandair passionné d’Islande et de football et qui est fier de partager ses connaissances et son expertise locales.

Björgólfur Jóhannsson, Président-Directeur Général de Icelandair commente : «En tant que fiers sponsors de l’équipe nationale, c’est avec plaisir que nous célébrons son succès cet été à travers notre service Team Iceland Stopover. Nous cherchons constamment des moyens d’améliorer l’expérience de nos clients et espérons que les passagers profiteront d’un bon voyage cet été grâce à cette offre à valeur ajoutée. Les passagers en sauront plus non seulement sur le parcours de cette équipe légendaire, mais bénéficieront également de notre travail avec les joueurs pour concevoir personnellement ces expériences, afin de leur permettre de suivre les traces de ces derniers.»

Communiqué de presse

Icelandair: Der isländische Kapitän Aron Gunnarsson und seine Mannschaftskameraden laden Reisende ein, in diesem Sommer einige ihrer liebsten isländischen Erfahrungen zu genießen

Icelandair präsentiert Team Iceland Stopover, eine Reihe von 90-minütigen, vom Fußball inspirierten Erlebnissen, die zusammen mit dem isländischen Kapitän Aron Gunnarsson und seinem Team gestaltet wurden

Reykjavik, Island, 2018-May-10 — /EPR Sports News/ — Die transatlantische Fluggesellschaft Icelandair hat heute Team Iceland Stopover präsentiert, eine Auswahl von 90-minütigen, vom Fußball inspirierten Erlebnissen, die von der isländischen Nationalmannschaft kuratiert wurden und die alle Passagiere kostenlos genießen können.

Aufbauend auf die bemerkenswerte Leistung des Landes bei der Europameisterschaft 2016 hat es Island in diesem Sommer in Russland auf die ultimative Sportbühne geschafft und ist damit die kleinste Nation, die sich jemals qualifiziert hat. Dies ist ein einzigartiger Moment in der Geschichte des Landes und als langjährige Sponsoren des Teams, die es von Beginn an auf seiner Reise unterstützt haben, feiert Icelandair seinen Erfolg und lädt die Passagiere ein, mit speziell entworfenen Erlebnissen für die ganze Familie in die Fußstapfen der Spieler zu treten.

Diese 90-minütigen Erlebnisse beleuchten den Stolz dieses einzigartigen Landes und die Reise, auf die sich die Spieler auf dem Weg zum größten Turnier im Fußball begeben haben. Wie es sich für ein Land gehört, das sich für die Gleichberechtigung der Geschlechter und die Bedeutung des Jugendtrainings einsetzt, gewähren die Erlebnisse von Icelandair den Reisenden einen Einblick in das Leben der männlichen und weiblichen Teammitglieder und in die Geschichte des isländischen Fußballs. Genauso wie die Spieler auf dem Feld können Sie in 90 Minuten viel erreichen, weshalb es an der Zeit ist, mit einem Icelandair Team Iceland Stopover das Beste daraus zu machen.

Aron Gunnarsson, Kapitän der isländischen Herren-Nationalmannschaft, bemerkt: “Wenn wir den Platz betreten, wissen wir, dass wir als isländische Spieler einen ganz besonderen Teamgeist haben, der auf unsere isländische Geschichte zurückgeht. Es gibt viele einzigartige isländische Erfahrungen und Traditionen, die uns zu dem Team machen, das wir heute sind, und wir heißen Fans des Fußballs und alle anderen willkommen, uns zu besuchen und mehr zu erfahren, indem sie auf ihrer nächsten transatlantischen Reise einen Team Iceland Stopover einlegen.”

Diese von Mai bis Ende Juni verfügbaren 90-minütigen Aktivitäten sind auf eine Reihe der bei Reisenden beliebtesten Orte ausgerichtet, von Kultur bis hin zu Fitness und Wohlbefinden. Um den Passagieren eine authentische Erfahrung und lokale Einblicke in die Fußballkultur Islands zu bieten, werden alle Erlebnisse von einem ‘Stopover Buddy’ ausgerichtet, einem Mitarbeiter von Icelandair, der ein Liebhaber Islands und stolz darauf ist, seine lokalen Kenntnisse und Kompetenzen zu teilen.

Björgólfur Jóhannsson, Präsident und CEO von Icelandair, äußert sich wie folgt: “Als stolze Sponsoren der Nationalmannschaft sind wir hocherfreut, ihren Erfolg in diesem Sommer mit unserem Team-Island-Stopover-Service zu feiern. Wir suchen ständig nach Möglichkeiten, unsere Kundenerfahrung zu verbessern und hoffen, dass die Passagiere im Sommer mit diesem wertvollen Zusatzangebot sinnvoll verbrachte Reisezeit genießen werden. Unsere Passagiere können nicht nur mehr über die Hintergrundgeschichte dieses legendären Teams erfahren, sondern wir haben auch mit den Spielern zusammengearbeitet, um diese Erlebnisse persönlich zu gestalten und unseren Passagieren zu ermöglichen, in ihre Fußstapfen zu treten.”

Pressemitteilung

Icelandair unveils series of 90-minute football-inspired experiences created by players from the Men’s and Women’s football teams of Iceland

Reykjavik, Iceland, 2018-May-15 — /Travel PR News/ — Transatlantic airline, Icelandair, has today launched Team Iceland Stopover, a selection of 90-minute, football-inspired experiences curated by the Icelandic national team, free for all passengers to enjoy.

Following on from the country’s remarkable feat at the European Championships in 2016, Iceland has made it onto the ultimate sporting stage this summer in Russia and in doing so has become the smallest nation ever to qualify. This is a unique moment in the country’s history and as long-standing sponsors of the team who have supported them on their journey from the beginning, Icelandair is celebrating their success and inviting passengers to follow in the footsteps of the players with specially-designed experiences for all of the family.

These 90-minute experiences highlight the pride of this unique country and the journey the players have embarked on in heading to the biggest tournament in football. As befits a country that champions gender equality and the importance of youth training, Icelandair’s experiences provide travellers with an insight into the lives of both the men’s and women’s team players and Icelandic football history. Just like the players time on the pitch, you can achieve a lot in 90-minutes, so it is time to make the most of it with an Icelandair Team Iceland Stopover.

Aron Gunnarsson, Captain of Iceland Men’s National Football Teamcomments, “When stepping onto the pitch, we know that as Iceland players we have a very special team spirit that stems from our Icelandic history. There are many uniquely Icelandic experiences and traditions that make us the team we are today and we welcome fans of football and beyond to come and find out more by taking a Team Iceland Stopover on their next transatlantic journey.” 

Available from May until the end of June, these 90-minute activities cater to a range of traveller’s passion points, from culture to fitness and well-being. To provide passengers with an authentic experience and local insight into football culture in Iceland, all experiences will be hosted by a ‘Stopover Buddy’, an Icelandair staff member who is passionate about Iceland and football and who takes pride in sharing their local knowledge and expertise.

Björgólfur Jóhannsson, President and CEO at Icelandair comments, “As proud sponsors of the national team, we are thrilled to celebrate their success this summer with our Team Iceland Stopover service. We are continually looking at ways to enhance our customer experience and hope that passengers will enjoy time well-travelled this summer through this value-added offering. Not only can our passengers find out more about the backstory of this legendary team, but we’ve worked with the players to personally design these experiences, allowing our passengers to follow in their footsteps.”

Team Iceland Stopover experiences include:

 • Support like an Icelander: The Iceland teams have a unique bond with their fans and captains Aron Gunnarsson and Sara Björk Gunnarsdóttir know this more than most. That is why they’ve set up the chance for lucky fans to attend either a National Men’s or Women’s team match and learn how to cheer like some of the most passionate fans in the world.
 • Relax like a Pro: After making history for Iceland as their first ever goal scorer at a major tournament, midfielder Birkir Bjarnason knows that downtime and relaxation is a key part of training too. He’s inviting passengers to one of his favourite geothermal areas at Laugarvatn Fontana, where passengers can unwind like a pro, enjoying the geothermal baths, sauna and lake for a swim. 
 • Train the Icelandic Way: International female star Dagný Brynjarsdóttir has a wealth of training knowledge, both on the pitch and off it. Forget weights in the gym and squats. Instead passengers will be put through their paces in a training session featuring stunning views of Iceland’s striking terrain. 
 • Footballing Family: Football in Iceland is a family affair and the legendary Breidablik Academy is the place where many of the national team began their careers when they were young. Among them was Jóhann Berg, who has since gone on to become a Premier League player. Here younger travellers will have the chance to follow in Jóhann’s footsteps with a special 90-minute session at the Academy.
 • Goal in One: Football is not playmaker Gylfi Sigurðsson’s only sporting skill, he also enjoys playing golf (to a very high standard too). Here travellers will be able to play golf on one of Gylfi’s favourite courses in Iceland and spend time with the club pro, who will help our players work on everything from their swing to their putting. 

The one-of-a-kind Team Iceland Stopover experiences will be available for Icelandair transatlantic passengers to enjoy from May to end of June 2018. To find out more and book with Icelandair visit: www.Icelandair.com/Team-Iceland-Stopover

SOURCE: Travel PR News

Top Tips to Become a Grandmaster

Professional Chess Coach and Author Mato Jelic Shares Top Tips to Become a Grandmaster

Adelaide, South Australia, 2018-Apr-29 — /EPR SPORTS NEWS/ — Becoming a Grandmaster is a coveted dream for all chess enthusiasts around the world, but not all of them can make it. Successful coach and popular author Mato Jelic has recently discussed how to become a Grandmaster.

Mato Jelic, a highly experienced professional chess coach and the author or two chess books, has recently shared useful tips to help chess enthusiasts in their pursuit to become a Grandmaster. Mato is the founder of one of the world’s most popular YouTube channels related to chess, through which he offers free online chess lessons.

The World Chess Federation (FIDE) has its own set of guidelines and requirements for becoming a Grandmaster. The players must attend official FIDE tournaments and clinch top positions on at least three occasions to qualify for the process. They should continue to attend such competitions known as norms, until their score reaches the 2,500 mark.

Improving his or her chess skills is undoubtedly the foremost requirement for anyone to become a Grandmaster. According to Mato, this can be accomplished by following the tips mentioned below.

 • Learning the tactics: These are the move sequences that can put a player in an advantageous situation and defend or capture pieces. Forks, discovered attacks, and pinning are some of the most important tactics in the game of chess.
 • Knowledge of strategies: Once a player reaches the advanced level, they must have a core strategy for each match. Mato also stresses on the importance of strategies such as Nimzo Defense, Sicilian Defense, spacing strategies, and many others.
 • Proper execution of endgame situations: A clever endgame strategy is extremely important because a poor endgame can very easily spoil all the previous good work.
 • Regular practise: Any aspiring Grandmaster must practice as often as possible against top level players with a thorough understanding of the advanced tactics and strategies. Mato recommends joining a chess club or popular chess sites such as Chess.com

In addition to mastering chess skills, Mato mentions that the different personality traits of an individual can make a serious impact on his or her chances of becoming a Grandmaster. “Ultimately, Passion, inherent talent, competitiveness, discipline, along with a supportive environment, can make all the difference between success and failure,” he says.

A resident of Adelaide, South Australia, Mato is the founder of Chess School SA, a training school that offers chess classes throughout the Adelaide Metro and across the Country Schools in South Australia. He also runs many popular training programs for kids.

To find out more, please visit https://chessschool.com.au/onlinechesslessons/

About Mato Jelic:
Mato Jelic is a highly experienced professional chess coach and the founder/owner of Chess School SA. He is the author of two chess books, and offers free online chess lecture via his YouTube channel that happens to be one of the world’s most popular channels related to chess. Born in Croatia, Mato is now a resident of Adelaide, South Australia.

Contact: admin@chessschool.com.au
Website: https://chessschool.com.au/
https://www.youtube.com/user/MatoJelic

Via EPR Network
More Sports press releases

The International Association of Trampoline Parks will hold its 2nd Annual European Conference & Trade Show on 21 & 22 May 2018 in Amsterdam

AMSTERDAM, Apr-16-2018 — /EuropaWire/ — The International Association of Trampoline Parks (IATP) will hold their 2nd Annual European Conference & Trade Show 21 & 22 May 2018 at the Beurs van Berlage in Amsterdam, NL. Conference attendees will have the opportunity to network with industry peers and industry suppliers as well as attend educational sessions addressing industry standards and regulation, risk management, operations, staff training, communications, marketing providing park owners and operators the necessary resources to manage their parks successfully with optimal safety at the forefront of the agenda throughout the 2- day event. A key focus of the event will be geared towards bringing operators together from various countries in an effort to move forward with the development of a European Standard that the industry will ultimately adhere to.

The indoor trampoline park industry has grown rapidly since 2011 with only 35 parks open and operating in the United States to over 1,000 parks operating globally with close to 400 throughout the UK and Europe.

IATP Members can register for the event until 23 April at the early registration rate of US $249.00. Prospective park owners and non-members are encouraged to attend. The IATP is offering an initiative to non-members by including IATP Membership through 31 August 2018 with their conference registration at the rate of US $449.00.

For more information regarding the upcoming event and to register please visit: www.indoortrampolineparks.org

SOURCE: EuropaWire

RideConnected app: Les motards ne sont plus limités par la distance ou le nombre de connexions

IRVINE, Californie, États-Unis, 11-Jan-2017 — /EPR SPORTS NEWS/ — Sena Technologies, Inc., leader mondial en matière d’innovation Bluetooth pour les sports mécaniques et les sports de plein air, a annoncé aujourd’hui la sortie de l’application RideConnected. Cette nouvelle application pour moto permettra aux utilisateurs d’interagir avec plusieurs motards dans le monde entier au moyen de leur casque Bluetooth Sena. Ils pourront désormais communiquer avec un nombre de motards encore jamais atteint.

L’application de communication pour moto RideConnected, conçue pour fonctionner aussi bien sous iOS qu’Android, sera disponible gratuitement sur iTunes et Google Play. Finies, les limites géographiques : les motards pourront communiquer avec un nombre quasi illimité de compagnons, où qu’ils se trouvent, tant qu’ils se situent dans la zone de couverture LTE de leur opérateur mobile. Compatible avec tous les casques Bluetooth Sena, elle offre aux motards une liberté maximale. Tant que l’utilisateur est connecté à un réseau Wi-Fi ou mobile, il peut communiquer avec un grand nombre de compagnons, quelle que soit la distance.

L’utilisateur peut créer son profil personnel et utiliser les différentes fonctionnalités de l’application RideConnected en toute simplicité. Il peut créer facilement des équipes et inviter des amis à créer leur profil sur l’application en leur envoyant un SMS, en utilisant la fonction GPS ou en leur envoyant un code unique à quatre chiffres. Les utilisateurs peuvent également utiliser les commandes vocales existantes de leur casque Bluetooth 4.1 Sena pour faire fonctionner l’application.

Cette application est le premier des nombreux avantages réservés et conçus spécialement pour les utilisateurs Sena. En effet, Sena cherche constamment à proposer de nouveaux avantages à sa communauté fidèle de motards et à améliorer les fonctions de communication et de connectivité de ses produits. L’application de communication pour moto et vélo RideConnected résout les situations de communication difficiles sur la route. Les motards ne sont plus limités par la distance ou le nombre de connexions tant qu’ils bénéficient d’une couverture cellulaire pour communiquer.

SOURCE: EuropaWire

Die neue RideConnected App verbindet Motorradfahrer in aller Welt über ihre Bluetooth-Headsets von Sena

IRVINE, Kalifornien, 11-Jan-2017 — /EPR SPORTS NEWS/ — Sena Technologies, Inc., der weltweite Innovationsführer im Bereich der Bluetooth-Technologie für den Motor-, Action- und Outdoor-Sportbereich, gab heute die Einführung der RideConnected App bekannt. Die neue RideConnected App verbindet Motorradfahrer in aller Welt über ihre Bluetooth-Headsets von Sena. Benutzer können über die RideConnected App und jedes Bluetooth-Headset von Sena Verbindungen zu mehr Fahrern als je zuvor herstellen.

Die RideConnected App für die Kommunikation unter Motorradfahrern ist für iOS- und Android-Smartphones kostenlos bei iTunes und Google Play erhältlich. Der Kommunikation sind damit keine Grenzen mehr gesetzt. Motorradfahrer können sich mit technisch unendlich vielen Fahrern an jedem beliebigen Ort der Welt verbinden, solange die Gesprächspartner mit dem LTE (4G)-Netz ihres Mobilfunkanbieters verbunden sind. Die RideConnected App ist mit allen Bluetooth-Headsets von Sena kompatibel und gibt Ihnen mehr Freiheit als je zuvor. Solange Sie mit einem WLAN oder Mobilfunknetz verbunden sind, können Sie über beliebige Entfernungen und mit beliebig viel Fahrern kommunizieren.

Richten Sie Ihr persönliches Profil ein und schon navigieren Sie mühelos durch die Funktionen der RideConnected App. Sie können im Handumdrehen unterschiedliche Teams erstellen und per SMS, GPS oder durch die Übermittlung Ihres individuell vierstelligen Codes Freunde einladen und ihre eigenen Profile in der App erstellen. Benutzer können die RideConnected App auch über die vertrauten Sprachansagen ihrer Sena Bluetooth 4.1-Headsets bedienen.

Die App ist der erste vieler zusätzlicher Vorteile und App´s speziell für Nutzer von Sena. Sena arbeitet stets an der Entwicklung neuer Vorteile für die Motorradfahrer-Community und optimiert Kommunikation und Konnektivität. Mit der RideConnected App für Motorrad- und Radfahrer leistet Sena Abhilfe bei Kommunikationslücken auf allen Fahrten. Fahrer sind nicht länger an bestimmte Entfernungen oder Anzahlen von Verbindungen (Gruppengröße) gebunden. Solange Sie im Mobilfunknetz sind sind Sie erreichbar!

Da ab Januar 2017 die Roaminggebühren in Europa wegfallen ist die RideConnected App grenzenlos nutzbar.

SOURCE: EuropaWire

New app for motorcycle & cycling communication while on the road: RideConnected App

IRVINE, Calif., 11-Jan-2017 — /EPR SPORTS NEWS/ — Sena Technologies, Inc., the global leader in Bluetooth innovation for the motorsports, action sports and outdoor sports lifestyles, has announced today the release of the RideConnected App. The RideConnected App for motorcycle riding will connect multiple riders across the globe through their Sena Bluetooth headsets. Riders may now connect with more riders than ever before through any Sena Bluetooth headset with the RideConnected App.

The RideConnected motorcycle communication App, created for both iOS and Android phones, will be available for free in the iTunes and Google Play Stores. Not only will riders no longer be limited by range, the amount intercom connections between riders are virtually limitless when within LTE range of their mobile carrier. Compatible with all Sena Bluetooth headsets, the RideConnected App offers more freedom than ever. As long as you are connected to WiFi, or a mobile network, you may now communicate over any distance, and with multiple riders.

Set up your own personal profile and navigate through the features of the RideConnected App with ease. Simply create different teams, and invite friends to create their own profile on the App through SMS message, GPS, or by providing them with your unique four-digit code. Users may also use the existing voice prompts of their Sena Bluetooth 4.1 headsets to operate the RideConnected App.

The App will be the first of many added benefits designed for Sena users. Sena is always looking for ways to benefit its loyal community of riders, and improve upon communication and connectivity. The RideConnected App for motorcycle and cycling communication is Sena’s solution to sticky communication situations while on the road.

SOURCE: EuropaWire

Sports medicine: Sway Medical’s app compares suspicious injury event tests against a pre-injury “normative” or baseline score

sway-medicals-app-compares-suspicious-injury-event-tests_epr_sports_news

TULSA, OK, 08-Sep-2016 — /EPR SPORTS NEWS/ — Sway Medical LLC (Sway) would like to announce its official availability in all European Union Countries. Sway was issued its CE Mark after being marketed in the United States and Canada for two years. This is significant because European sports organizations ranging from youth through pro level now have an affordable and convenient sideline assessment tool supporting concussion related medical decision making. Medical professionals and trained coaches can obtain a concussion assessment via an Apple mobile device (iPhone or iPad) and the Sway Balance™ System web-portal. Acute objective measurements are obtained by performing a 1.5 minute balance and reaction time test protocol. Licensed athletic trainers, physical therapists and athletic therapists are able to join physicians in acutely managing the underserved market of youth sports, ages six and older.

Concussion injuries are very common in sports, often going un-reported or ignored until the obvious symptoms have incapacitated the athlete or draws the attention of a parent or coach. Second Impact Syndrome (SIS) is a serious medical condition with published mortality rates of up to 50%. SIS occurs when an athlete returns to play while still recovering from an initial concussion injury. During this time, the brain is highly susceptible to additional injury and complications. The Sway Balance™ System is able to accurately assess and track the acute and chronic outcome related to an athlete’s balance, motion reaction time and concussion symptoms. The Sway Balance™ System provides a graphical representation comparing suspicious injury event tests against a pre-injury “normative” or baseline score. The comparison of event tests against an established baseline is a common measurement for traumatic brain injury diagnosis and recovery tracking.

The Sway Balance™ System is available for purchase by licensed medical professionals involved in school, occupational or sports medicine through www.swaymedical.com. Additional protocols are available to assess an individual’s “Fall Risk” or “Functional Status”.

Sway is very excited to introduce this technology to the European Union. The product’s utilization in sports alone will reduce the unintentional misdiagnosis often made when relying on subjective testing protocols such as BESS & SCAT. Rapidly obtained objective data improves outcomes and medical decision making when assessing acute concussion injury, whether in the clinic or on the playing field. The Sway Balance™ System offers referral physicians immediate, remote access to test results once a test is performed. Baseline and event testing is performed via a free app downloaded to any Apple mobile device by a licensed user. Sway invoices an annual fee, which allows the organization to perform unlimited testing for a 12 month license period. The average annual cost per althlete is less than $4.50 USD, while a system user may be added for additional $50.00 annually.

SOURCE: EuropaWire

Den weltweit ersten Bluetooth-Fahrradhelm mit integrierter QHD-Action-Kamera

Den weltweit ersten Bluetooth-Fahrradhelm mit integrierter QHD-Action-Kamera

FRIEDRICHSHAFEN, Deutschland, 05-Sep-2016 — /EPR SPORTS NEWS/ — Sena Technologies,Inc., ein Branchenführer im Bereich der Bluetooth-Innovation für den Motor- und Outdoor-Sportbereich, stellte heute auf der Messe Eurobike 2016 in Friedrichshafen den weltweit ersten Bluetooth-Fahrradhelm mit integrierter QHD-Action-Kamera den Medien, Händlern und Ausstellern vor (Halle A4-807).

Die Eurobike, die seit 1991 stattfindet, ist die weltweit führende Messe für die Fahrradindustrie. An den Publikumstagen zieht die Messe 45.870 Fahrradfans sowie 1.766 Journalisten aus 39 verschiedenen Ländern an.

Der Sena Smart-Helm für Radfahrer verbindet fortschrittlichste Technologie mit der nahtlosen Funktionalität, die Sie heute als Radfahrer benötigen – und das alles in einem schlanken, extrem leichten Design mit einem vollständig integrierten Bluetooth-Kommunikationssystem und einer QHD-Kamera. Damit können Sie mit bis zu drei Begleitern kommunizieren, Musik hören, Tempo, Tritt- und Herzfrequenz messen und vom Start bis zum Ziel alles auf Video aufzeichnen.

Dank der WLAN-Technologie des Helms haben Radfahrer die Möglichkeit Fotos und Videos ihrer Erlebnisse ganz einfach aufzunehmen und zu teilen. Über die Smart Audio Mix-Funktion kann der Benutzer Musik aus dem Smartphone, Audio überdas Mikrofon im Helm oder jede Übertragung aus der Sprechanlage direkt aufdas Video aufspielen. Sie können bis zu 2 Stunden Video in QHD-Qualität (1440p/30 fps) oder FHD-Video (1080p/60 fps) aufzeichnen. Über die Sena Kamera-App kann der Benutzer per WLAN eine Vorschau der Videoaufnahmen ansehen und zuvor aufgenommene Videos abspielen.

„Auf der Eurobike treffen sich Fahrradfans aus aller Welt mit einem gemeinsamen Interesse: derLiebe zum Radfahren“, erklärt Tae Kim, CEO von Sena. „Daher ist sie der perfekte Anlass umeine revolutionäre Innovation vorzustellen, die speziell für Radfahrer entwickelt wurde und das Erlebnis auf jeder Fahrt von Anfang bis Ende vertiefen soll.“ Mit dem revolutionären neuen Helm von Sena können Radfahrer ihre Fahrt auskosten wie nie zuvor.

Die Eurobike öffnet ihre Türen für die Öffentlichkeit diesen Samstag, den 3. September (9.00 –18.00 Uhr) und Sonntag, den 4. September (9.00 – 17.00 Uhr). Fahrradbegeisterte erhalten hier die einmalige Gelegenheit neue Produkte und Innovationen in der Fahrradindustrie kennenzulernen. Karten sind online unter http://www.eurobike-show.de/ oder vor Ort auf der Messe Friedrichshafen erhältlich.

SOURCE: EuropaWire

Il primo casco da ciclismo con sistema Bluetooth e Action camera QHD integrati

ciclisti potranno godersi come non mai le uscite grazie al rivoluzionario casco Sena

FRIEDRICHSHAFEN, Germania, 05-Sep-2016 — /EPR SPORTS NEWS/ — Sena Technologies, leader nel settore dell’innovazione Bluetooth nel settore degli sport motoristici e delle attività outdoor, presenta in esclusiva per la stampa, i distributori e gli operatori il primo casco da ciclismo con sistema Bluetooth e Action camera QHD integrati, in occasione della fiera Eurobike Trade Show 2016 presso Friedrichshafen (Hall A4-807).

Eurobike, la cui prima edizione si è svolta nel 1991, è la fiera più importante al mondo dedicata agli operatori del settore del ciclismo. Lo show richiama più di 45.870 appassionati di ciclismo nelle giornate aperte al pubblico oltre a 1.766 giornalisti provenienti da 39 diversi paesi.

Il casco intelligente per il ciclismo di Sena racchiude il massimo della tecnologia attuale con diverse funzionalità necessarie per le uscite in bicicletta, il tutto in un design elegante ed estremamente leggero, dotato di un sistema di comunicazione Bluetooth e fotocamera QHD completamente integrati. Il sistema consente di rimanere in contatto con un massimo di tre ciclisti contemporaneamente, ascoltare musica, monitorare la velocità, la cadenza e la frequenza cardiaca e registrare video per tutto il percorso fino all’arrivo.

Il casco dotato di WiFi consente ai ciclisti di scattare foto e registrare video delle uscite e condividerli facilmente. La funzione Smart Audio Mix consente di registrare musica dal proprio smartphone, registrare audio dal microfono del casco e dall’interfono e sovrapporli direttamente al video registrato. È possibile registrare fino a 2 ore di video di qualità QHD (1440p/30fps) o FHD (1080p/60fps). L’app della fotocamera Sena consente all’utente di vedere l’anteprima delle registrazioni video e riprodurre i video registrati in precedenza tramite WiFi.

“Eurobike è la fiera che richiama gli appassionati provenienti da tutto il mondo e che hanno un unico interesse in comune, l’amore per il ciclismo”, ha dichiarato Tae Kim, CEO di Sena. “Si tratta del luogo ideale dove svelare la rivoluzionaria innovazione creata tenendo a mente le esigenze dei ciclisti allo scopo di migliorare ogni uscita dall’inizio alla fine.” I ciclisti potranno godersi come non mai le uscite grazie al rivoluzionario casco Sena.

Eurobike aprirà le porte al pubblico sabato 3 settembre (dalle 9 alle 18) e domenica 4 settembre (dalle 9 alle 17). Gli appassionati di ciclismo avranno l’opportunità unica di esaminare i nuovi prodotti e le innovazioni del settore. I biglietti sono disponibili online all’indirizzo Web http://www.eurobike-show.com/ oppure direttamente alla Messe Friedrichshafen.

SOURCE: EuropaWire

El primer casco para ciclista con Bluetooth y cámara de acción QHD integrados

SENA DESVELA EL REVOLUCIONARIO CASCO INTELIGENTE PARA CICLISTAS ENEUROBIKE 2016_EuropaWire

FRIEDRICHSHAFEN, Alemania, 03-Sep-2016 — /EPR SPORTS NEWS/ — Sena Technologies, Inc., un líder en innovación en el campo dela tecnología Bluetooth de los mercados de los deportes de motor y las actividades deportivas al aire libre, ha presentado hoy el primer casco para ciclista con Bluetooth y cámara de acción QHD integrados en exclusiva para los medios de comunicación, los distribuidores y los miembros del sector en la feria comercial Eurobike 2016 celebrada en Friedrichshafen (Hall A4-807).

Eurobike, que se celebró por primera vez en 1991, es la feria comercial líder del sector del ciclismo a nivel mundial. La feria atrae a más de 45870 entusiastas del ciclismo durante los días que está abierta al público, a los que se unen 1766 periodistas de 39 países.

El casco inteligente de Sena para ciclistas le ofrece la tecnología más reciente junto con la funcionalidad sin fisuras que necesita, todo ello con un diseño elegante y extremadamente ligero y equipado con un sistema de comunicaciones Bluetooth y una cámara QHD completamente integrados. Permanezca en contacto con hasta tres compañeros de aventura, escuche música y controle la velocidad, la cadencia y el ritmo cardiaco al mismo tiempo que graba vídeos durante todo el recorrido hasta la línea de llegada.

El casco con Wi-Fi permite a los ciclistas hacer y compartir fotos y vídeos de sus aventuras de forma sencilla. La función Smart Audio Mix ofrece al usuario la posibilidad de grabar música de su smartphone y audio del micrófono del casco, así como cualquier tipo de audio proveniente del intercomunicador superpuesto directamente en el vídeo. Grabe hasta 2 horas de vídeo con calidad QHD (1440 p/30 fps) o vídeo FHD (1080 p/60 fps). La aplicación de la cámara de Sena permitirá al usuario acceder a una vista previa de las grabaciones en vídeo y reproducir vídeos grabados anteriormente mediante Wi-Fi.

“Eurobike es un magnífico punto de encuentro en el que entusiastas del ciclismo de todo el mundo se reúnen con un único interés común: su amor por el ciclismo”, afirma el director general de Sena, Tae Kim. “Es el lugar perfecto para desvelar una revolucionaria innovación para el sector diseñada especialmente para los ciclistas, para que puedan mejorar su experiencia de principio a fin”. Los ciclistas podrán disfrutar como nunca antes gracias al nuevo y revolucionario casco de Sena.

Eurobike abre sus puertas al público general el sábado 3 de septiembre (9.00 – 18.00) y el Domingo 4 de septiembre (9.00 – 17.00). Los entusiastas del ciclismo tendrán una oportunidad única de conocer nuevos productos e innovaciones para el mundo del ciclismo. Las entradas están disponibles online en http://www.eurobike-show.com/ o en las instalaciones en Messe Friedrichshafen.

SOURCE: EuropaWire

Eurobike 2016: Sena debuts world’s first Bluetooth and QHD Action camera integrated cycling helmet

Bluetooth and QHD Action camera integrated cycling helmet_EPRSportNews

FRIEDRICHSHAFEN, Germany, 2016-Sep-01 — /EPR SPORTS NEWS/ — Sena Technologies, Inc., an industry leader in Bluetooth innovation for the motorsport and outdoor activities market, debuted today the world’s first Bluetooth and QHD Action camera integrated cycling helmet, exclusively to media, dealers and trade members at the 2016 Eurobike Trade Show in Friedrichshafen. Eurobike, which started in 1991, is the World’s leading trade show for the cycling industry. The show attracts 45,870 cycling enthusiasts on its public days along with 1,766 journalists from 39 different countries. The Sena booth will be located at Hall A4-807.

The Sena Smart Helmet for Cycling packs in today’s top of the line technology with the seamless functionality you need for your ride, all in a sleek and extremely lightweight design, equipped with a fully integrated Bluetooth communication system and QHD camera. Stay in touch with up to three riding companions, listen to music, monitor speed, cadence, and heart rate, while recording video all the way to the finish line.

The WiFi equipped helmet allows riders to easily capture and share both photos and videos from their adventures. The Smart Audio Mix feature gives the user the ability to record music from their smart phone, audio from the helmet’s microphone, as well as any audio from the intercom overlaid directly onto the video. Record up to 2 hours of QHD quality (1440p/30fps) video or FHD (1080p/60fps) video. The Sena Camera App will allow the user to preview video recordings and playback previously recorded videos through WiFi.

“Eurobike is a place where cycling enthusiasts come together from all over the world with one common interest, a love for cycling,” says Sena CEO, Tae Kim “It is the perfect place to unveil a revolutionary cycling innovation created with the cyclist in mind to enhance every ride from start to finish.” Cyclists will be able to enjoy their ride like never before with Sena’s new revolutionary helmet.

Eurobike opens its doors to the general public this Saturday, September 3 (9 a.m. – 6 p.m.) and Sunday, September 4 (9 a.m. – 5 p.m.) Cycling enthusiasts will get the unique opportunity to explore new products and innovations in the cycling industry. Tickets are available online at http://www.eurobike-show.com/oron-site at Messe Friedrichshafen.

SOURCE: EuropaWire

VILLANOVA BASKETBALL STAR TO SCORE MAJOR POINTS WITH SECOND ANNUAL iBALL PRO COMBINE

NATION’S ELITE FREE AGENT PLAYERS TO COMPETE IN FRONT OF NBA, WNBA & FIBA SCOUTS

POTTSTOWN, PA, April 27, 2016 — /EPR SPORTS NEWS/ — In the midst of “Nova Nation” frenzy, former Villanova Basketball Star Howard Brown (1995-1999) is returning to his hometown of Pottstown, PA with his full service player management, marketing and consulting International Ball Players United, LLP (iBall United) for the Second Annual iBall Pro Combine.

This innovative two-day event, which will be held June 25 and 26 from 9 AM-8 PM ET at Pottstown Senior High School (750 N. Washington St., Pottstown, PA 19464) will feature some of the nation’s top free agents as they compete in front of NBA, WNBA and FIBA scouts for the consideration of contracts at the U.S. and international professional basketball level.

iBall United is a full service player management, marketing and consulting firm focused on building professional careers. The company decided to create the iBall Pro Combine for athletes as an effective yet highly efficient tool for capturing the attention of NBA, WNBA and FIBA scouts in one controlled setting.

Howard, who was a successful player at Villanova and was even one of just a few players to break the 1,000 point mark, faced an uncertain future after graduation. That’s when he pursued a career overseas and became one of the most valuable players internationally. After 13 years playing abroad and winning two championships, two scoring titles and remains one the top 10 scorers in LEB Gold history, he decided to retire and start iBall United.

“It’s an honor and privilege to work with the young men and women who have entrusted us with the opportunity to launch, catapult, and sustain the path to growth in their careers,” said Brown. “I know what it’s like to be confident in your talent but need someone to give you a chance to show what you can do and prove yourself to the key decision-makers that can potentially offer you a contract.”

The iBall United Pro Combine

From action-packed tournament-style games and world-class drills, to intensive speed and athletic tests, iBall Pro Combine demonstrates what it takes to play at the professional level. The event is open to both male and female players. However they must be officially “invited” to attend after filling out an application online at www.iballunited.net and meeting the necessary requirements. Data for all registered players is shared internationally before, during, and after iBall Pro Combine to inform scouts on key metrics associated with professional evaluation.

These include:

▪ Athleticism.

▪ Reading Plays And Decision-Making.

▪ Levels of Contribution to A Winning Team.

▪ Attitude.

To date, several local players have been confirmed, including: Deva’nar Workman – Duquense (Reading, PA) who was a WNBA Top 50 Draftboard Candidate, Ciara Andrews – St Joseph’s, and Devontae Andrews – Temple.

Additionally, marquee players including: Tyler Deihl – ABA Rookie of the Year Finalist, Marcus Cousin – Former NBA Player and Overseas Star and Alexander Morillo – International All Star are also confirmed.

The iBall United Pro Combine and The Community

In addition to the Pro Combine, Howard believes strongly in giving back to his hometown of Pottstown, which is why the event also has a strong focus on involving the community. The iBall Healthy Families Initiative was launched in 2015 to promote health, wellness, and unity of area families and the community.

At the 2015 iBall Pro Combine, 20 businesses participated to help IBall United award more than $1,000 to local charities and 100 youth participating in the Healthy Families Basketball Clinic (HFBC). And the 16 Healthy Families initiative is already expected to more than double the gifts to the community.

The 2016 iBall Pro combine will also feature the HFBC and a new group of Pro Prospects from across the country will volunteer once again in the drills with kids and their families.

New this year, iBall will host the Inaugural United Communities Knockout Tournament. The competition is scheduled for Saturday, June 11 at Spruce Street Park, Spruce and Gay Street

Pottstown, PA. Details are below:

9 AM – 5 PM

Cost is Free

Cash and Other Prizes

Food Trucks

Music

Community Information Centers

# # #

About International Ball Players United

International Ball Players United, LLP (iBall) is a full service player management, marketing and consulting firm focused on building professional careers. iBall has captured a unique agency structure that marries player management and player preparation with innovative consulting and marketing technology. iBall is a proven service provider for individuals with goals of building and sustaining sports careers at the highest level of professional play. With staff throughout North America, Europe, and parts of Asia, iBall leverages first-hand knowledge and expertise of collegiate and professional sports to offer programs and services for sports enthusiasts worldwide

For more information, visit http://iballunited.net

Media Contact:
Denise Kovalevich
CEO, dmk Publicity
Denise@dmkpublicity.com

Photo:

VILLANOVA BASKETBALL STAR TO SCORE MAJOR POINTS WITH SECOND ANNUAL iBALL PRO COMBINE
VILLANOVA BASKETBALL STAR TO SCORE MAJOR POINTS WITH SECOND ANNUAL iBALL PRO COMBINE

TRAINERS EDGE VETERANS CHARITY FAMILY DAY AND FITNESS EVENT

DeBary, Florida, April 9, 2016 — /EPR SPORTS NEWS/ — The Trainers Edge Health and Fitness 24 Hour Gym is all about living, inspiring and transforming the lives of our clients. We also believe it is our duty to give back to the community which is why we support various organizations and charities including the ‘Heart of A Fighter’ Veteran Charity founded by Veteran Suzanne Oliver. The ‘Heart of a Fighter’ charity helps veterans who have given bravely and selflessly to their country to build a life of health and wellness through resources and training. We are proud and happy to have helped women of service enhance their health and well-being and we encourage you to be a part of this great cause too!

The Trainers Edge

If you would like to know more about the event please feel free to contact The Trainers Edge 24 Hour Fitness Gym in Sanford & Lake Mary, Florida on PH: 407.330.4202 or visit their website at http://www.thetrainersedge.net

Family Day Charity Event
On Saturday June 4th at Gemini Springs Park in DeBary Florida, Trainers Edge is hosting the First Annual Family Day Heart of Fighter Charity Event. The Advanced Registration includes a Biathlon starting at 7am includes a 8 km Bike Ride and a 5 km Run. The Standard Registration (Cycling) starting at 8am includes 8 km Bike Ride or the Standard Registration (Run) also starting at 8am includes a 5 km Run. Bring your families and cheer on the athletes and after the races, enjoy the numerous vendor stalls, bouncy castles and food trucks that will be attending to support this event. So bring your friends and family and let’s be part of a day to remember! You can register at https://localraces.com/thetrainersedge/trainers-edge-heart-of-a-fighter-charity-event

All proceeds will go to the Heart of a Fighter Veterans Charity. If you would like to know more about the charity please visit their website http://www.heartofafighter.org

Sponsorships
The Trainers Edge would also like to take this opportunity to ask for your support in either sponsoring the event in order to help improve the lives of veterans who have done so much for our country or being a part of the event . You can be a Sponsor, have a Vendor or Food Stall or just donate as a Friend of the Event. Sign up at http://www.thetrainersedge.net
The various package options include:

 • Diamond Sponsor $1,500 – including corporate booth provided at the event with tent, table and chairs, banner ad on event website for one event year, company logo on all social media and event banner, 10 entry tickets to the race, company banner displayed at the event and more.
 • Gold Sponsor $1,000 – including corporate booth provided at the event with tent, table and chairs, banner ad on event website for one event year, company logo on all social media and event banner, 5 entry tickets to the race, company banner displayed at the event and more
 • Silver Sponsor $500 – including corporate booth provided at the event with tent, table and chairs, company logo on all social media and event banner, 5 entry tickets to the race and more
 • Vendors $150 – including tent, table and chairs provided at the event, company logo and name on all social media and event website for one event year
 • Food Stalls $150 – for restaurants, food trucks, smokers and contained vehicles with company logo and name on all social media and event website for one event year
 • Friends of the Event $100 – with name recognition on event website for one event year

If you would like to participate in any of the categories above or volunteer at the event please register at http://www.thetrainersedge.net Please note that you must be over the age of 16 to volunteer. We look forward to seeing you there!


MEDIA CONTACT

The Trainers Edge Health and Fitness 24 Hour Gym
SUZANNE BURGESS
EMAIL info@thetrainersedge.net
PHONE 407.330.4202
CELL 312.709.2498

TRAINERS EDGE VETERANS CHARITY FAMILY DAY AND FITNESS EVENT FRONT TRAINERS EDGE VETERANS CHARITY FAMILY DAY AND FITNESS EVENT BACK

Via EPR Network
More Sports press releases

4M FUNCTION, LLC Announces the Launch of the Multi-Functional SURF-O-MAT (TM) Surf Pack

ORANGE COUNTY, CALIFORNIA, April 4, 2016 — /EPR NETWORK/ — 4M FUNCTION, LLC is excited to announce the launch of SURF-O-MAT TM. The patented design transforms the utility of a back pack, wetsuit change mat, beach towel, surfboard sling carry bag, and beach tent shade umbrella into a single multi-function product. It is simple to use, easy to clean and built to perform. The official launch date for the SURF-O-MAT is April 1, 2016.

Surf-O-Mat_Logo_RGB

4M FUNCTION, LLC believes the SURF-O-MAT is built for serious surf adventures or quick surf sessions. The four main components of the design combine form and function that no other surf specific product deliver in a single product.

Surf-O-Mat

BEACH CHANGE MAT
Surf-O-Mat beach mat round shape has more surface area than a traditional beach towel for sitting or sunbathing at the beach. It uses a cushy waterproof EVA foam surface for that won’t collect sand and dries instantly. Multiple pockets provide a discreet way to stash sunglasses, wallet, cell phone, and surf wax while in the water. Standing on Surf-O-Mat makes changing into a wetsuit on a sandy beach, rocky trail, or asphalt parking lot clean and comfortable. After a surf session, pack away a soggy wetsuit to keep the car dry. Cleaning Surf-O-Mat is easy, just hose off and hang dry.

BACKPACK BAG
Surf-O-Mat backpack bag provides a flexible method for transporting gear to the beach including wetsuit, hats, sandals, swim fins, drink bottles, radios, etc. Surf-O-Mat’s fold pattern also expands to accommodate larger items that wouldn’t normally fit in a traditional backpack. A functional shoulder strap allows for personalization. Convert from messenger bag style to backpack harness or quick carry handle simply by changing the strap’s attachment points.

SURFBOARD CARRY SLING
Surf-O-Mat surfboard sling provides a versatile way to carry surfboards. A comfortable shoulder strap makes it easy to carry the board to the beach, while the EVA foam surface protects from dings while in transit. Surf-O-Mat’s open ended design adapts to fit all board sizes including short boards, longboards, fishes, eggs, body boards, kite boards, SUP boards and paddles. Surf-O-Mat could also help carry firewood, food coolers, beach chairs, oversized gear or other hard to haul items.

SHADE SHELTER BEACH TENT
Surf-O-Mat shade shelter provides a new way to deflect sun or rain. Surf-O-Mat’s materials are opaque, virtually eliminating harmful UV rays while its wing pocket design allows for easy adjustment to any sun angle. Lightweight tent poles deliver quick set-up and more stability than traditional beach umbrellas in windy conditions and waterproof construction allows for use in rain. Surf-O-Mat’s grommets and clips can be used in creative configurations to tie onto trees, truck beds, picnic tables, bicycles and more when shelter is needed.

4M FUNCTION, LLC is pleased to announce the launch of SURF-O-MAT.COM, an commerce web site supporting the sales, marketing and distribution of 4M FUNCTION, LLC products. The official launch date SURF-O-MAT.COM is April 1, 2016

SURF-O-MAT is currently being sold through an independent sales rep team based in Orange County, California. For wholesale inquiries please contact
4M FUNCTION, LLC

COMPANY: 4M FUNCTION, LLC designs, manufactures, and distributes innovative action sports accessories advocating the modern design mantra that form follows function. 4M FUNCTION, LLC focuses on simple and efficient solutions for the core action sports market. The company maintains a spirit of versatility first in design, manufacturing, materials, packaging while environmentalism and corporate responsibility to community fuels expansion of a unique product line. Based in Orange County, California the company thrives on the spirit of the beach lifestyle and the of idea that less gear equals more fun.

***

Contact-Details: 4M Function, LLC
Jeff Samaripa
5841 Blueberry Street
Yorba Linda, California 92886
760-525-8025
Jeff.Samaripa@gmail.com
www.surf-o-mat.com

Via EPR Network
More Sports press releases

New Technology Supercharges Workouts By Over 50%

 • Burns 50% + Calories, With Over 70% Muscle Activation;
 • Weighs Under 3 Lbs.;
 • Has the Functionality of Over 15 Products In One;
 • Can Be Used With Any Exercise Routine;
 • And Is 100% Mobile, It Can Go Wherever You Go!

Baton Rouge, LA, October 27, 2015 — /EPR SPORTS NEWS/ — Adrian Cornish and Nathan Roy have innovated a new technology built into wearable shorts that allow users to more than double the results of any exercise workouts, while providing a full body workout system for fitness enthusiasts as well as serious athletes.

Roy said, “Studies by the LSU School of Kinesiology have shown that users experience an average of 70% more muscular activity for muscle strength; 50% + more calories burned to shed unwanted pounds; increase in lactate threshold for increased endurance; and increased cardiovascular activity for heart health; all achieved with low level (5lbs – 25 lbs.) resistance.”

Michael James MacLellan, PhD, Assistant Professor at the Louisiana State University School of Kinesiology said, “Our preliminary research suggests that using this suit increases muscular activity at the shoulders, hips, knees and ankles during walking and running tasks. The added resistance may lead to more effective weight loss due to the increased muscle activity generated by the wearer.”

For busy people with limited time, they can cut their workouts in half, for example, getting the results of an hour in just 30 minutes. They can even wear them during normal activities.

The Apex BRS provides the functionality and comparable resistance of over 15 exercise products in one, including weighted vests, wrist weights, weighted clothing, parachutes, the Vertimax (platform based product), Mass Suit, etc. While other products target limited areas of the body, the Apex BRS provides a full body workout.

The Apex BRS are compression shorts made of a specially formulated nylon fabric that’s laminated with neoprene and reinforced with nylon webbing, giving it a tough yet pliable nature to support high levels of resistance without degrading, while being very comfortable to wear.

The compression shorts have built in attachment points at the legs and hips that act as strong anchors for several levels of resistance latex bands that attach to different areas of the body to target various muscle groups. Horizontal latex bands of interchangeable resistance strengths wrap around the thighs with resistance levels that can be adjusted from five to over 200 lbs on the legs. Optional bands wrap around the arms with resistance from five to 100 lbs.

The BRS doesn’t use any weights, instead creating resistance through the user’s natural motions. At under three pounds, the BRS has minimal hardware and is extremely comfortable to wear for longer periods of time. The combination of its light weight, the fact it’s wearable, with resistance levels surpassing the most sophisticated equipment on the market, along with the ability to use it anywhere, for any length of time, raises the bar for resistance training. It’s a tool not just for athletes, but for people of all ages and fitness levels. With the improvements users gain in speed, agility, explosion, and endurance. It’s easy to see why users feel like they’re the bionic man or woman after training with the BRS.

Tommy Moffitt, LSU head strength and conditioning coach passionately endorses the BRS, and has given his blessing in a testimonial that is on Apex’s website.

Adrian and Nathan have launched a Kickstarter crowdfunding campaign to raise $20,000 in support for their company. Backers can pledge from $18 to $5,000 for incentives that include special early bird discounts on the BRS for under $100.

To find out more about the Apex BRS, follow their updates and support their campaign, visit the Kickstarter page through November 19.

https://www.kickstarter.com/projects/2139514385/bionic-resistance-shorts-by-apex-resistance-and-co or visit their website, http://www.apexconditioning.com. The Bionic Resistance Shorts (BRS) suggested retail is $159.99.
About Apex Conditioning and Resistance
Baton Rouge-based Apex Resistance and Conditioning LLC is a fitness apparel company that’s leading the way with an innovative approach to strength and conditioning with their flagship product the Bionic Resistance Shorts (BRS). The inventor Adrian Cornish is a former standout track and field athlete and a biology premed graduate. He is considered an expert in the field of resistance conditioning. Co-founders Adrian Cornish and Nathan Roy are available for phone interviews or live interviews in the Baton Rouge area. For additional articles or more information, visit http://www.apexconditioning.com.

Contact:
Adrian Cornish
Apex Resistance and Conditioning LLC
1(888)-318-8583
nathan@apexconditioning.com

Via EPR Network
More Sports press releases

ADIDAS LAUNCHES THE LARGEST DIGITAL CAMPAIGN IN THEIR HISTORY WITH THE #MLSCITYVIP

Soccer fans in each city’s region are invited to enter to win a VIP xperience including game tickets, and other prizes in exclusive fan engagement sweepstakes

Portland, OR, August 10, 2015 — /EPR SPORTS NEWS/ — As soccer continues to grow in popularity in the U.S., Adidas and MLSStore.com announce a sweepstakes that is designed to bring fans of The Chicago Fire, Los Angeles Galaxy and The Philadelphia Union closer to the team and players they cheer for. In fact, in this Wall Street Journal article, the popularity of American professional soccer is highlighted. Capitalizing on this growing trend, Adidas developed the largest digital campaign in their history with the MLS- #MLSCITYVIP. Already, this campaign has been viewed by almost 10 million fans in the United States. The #MLSCITYVIP Sweepstakes is designed to engage fans with VIP experiences, game tickets, exclusive player content, and other rewards designed to delight fans in all three cities.

The Sweepstakes is open to residents of the Los Angeles and Chicago region as well as Pennsylvania residents in the Philadelphia region. Entrants must be at least 18 years old on the day they enter the sweepstakes. The sweepstakes entry period runs through 11:59PM EST on August 25, 2015 and will be communicated through MLSStore.com social media, as well as various MLS social media platforms and other push communications to fans.

Chicago Fire Prizes:

 • The Grand Prize Winner and fan of the Chicago Fire will receive a VIP AWAY MATCH FAN EXPERIENCE AT RFK STADIUM, which includes two (2) tickets to the Chicago Fire game played at RFK Stadium on 10/18/2015 against D.C. United, hotel stay for two (2) nights, flights for two (2), and transportation to/from hotel and to/from game.
 •  The Second Prize Winner will receive a signed jersey and suite for up to sixteen people at Toyota Park, to the 9/19/2015 match against Orlando City SC.
 •  Other game tickets will be provided weekly as lower level prizes.

Los Angeles Galaxy Prizes:

 • The Grand Prize winner and fan of the Los Angeles Galaxy will receive a VIP AWAY MATCH FAN EXPERIENCE AT SPORTING PARK, which includes two (2) tickets to the LA Galaxy game played at Sporting Park on 10/25/2015 against Sporting Kansas City, hotel stay for two (2) nights and flights for two.
  • The Second Prize winner will receive a signed ball and suite for up to eighteen people at StubHub Center on their choice of match dates of 9/26/2015 or 10/18/2015.
  •  Other game tickets will be provided weekly as lower level prizes.

Philadelphia Union Prizes:

 • The Grand Prize winner and fan of the Philadelphia Union will receive a VIP AWAY MATCH FAN EXPERIENCE AT GILLETTE STADIUM, which includes two (2) tickets to the Union game played at Gillette Stadium on 9/26/2015 against the New England Revolution, hotel stay for two (2) nights, flights for two (2), and transportation to/from hotel and to/from game.
 •  The Second Prize Winner will receive a signed jersey and suite for up to sixteen people at PPL Park to the 10/25/2015 match against Orlando City SC.
 •  Other game tickets will be provided weekly as lower level prizes.

During the entry period, eligible individuals can go to https://goo.gl/F4KYMd

and choose their city’s team. From that page, they will be invited to enter the sweepstakes. For the Official Rules, please visit:

About Adidas:

Adidas is the global leader in soccer. It is the official sponsor / official supplier partner of the most important soccer tournaments in the world, such as the FIFA World Cup™, the FIFA Confederations Cup, the UEFA Champions League, the UEFA Europa League and the UEFA European Championships. adidas also sponsors some of the world’s top clubs including Real Madrid, FC Bayern Munich, AC Milan, Flamengo and Chelsea. Some of the world’s best players also on the adidas roster are Leo Messi, Gareth Bale, Thomas Müller, Luis Suárez, James Rodríguez, Diego Costa and Mesut Özil.

About MLSStore.com:

MLSStore.com is the official online shop of Major League Soccer and offers the largest selection of officially licensed MLS merchandise, apparel & gear for men, women and children. Headquartered in New York City, Major League Soccer features 20 clubs throughout the United States and Canada. The 2015 season features the most comprehensive U.S. media rights partnership in the history of the league, as eight-year agreements with ESPN, FOX Sports and Univision Deportes commenced. The 2015 regular season schedule can be viewed here. For more information about MLS, visit MLSSoccer.com.

PRESS CONTACT:

Cathleen Lewis
Cathleen Lewis Consulting
E: cathleenconsulting@gmail.com
Phone: 310-567-2238

PHOTOS:

adidas

mlsstore

Fit By M™ Bringing Sexy Confidence To Your Work Outs

Los Angeles, CA, July 08, 2015 — /EPR SPORTS NEWS/ — When you hear words like sexy fitness wear you may wonder how one can be sexy, working out, and comfortable in clothing at the gym. Celebrity stylist and designer Sarah Wallner has answered this question with her sexy women’s fitness apparel line Fit By M™. “The gym and work out training facilities have become America’s new social environment. In this environment females want to feel sexy, confident, and empowered” says Wallner. She was inspired to create Fit By M™ to support female confidence, performance, and physical fitness in the work out arena.

In a recent study 80 percent of Americans do not get enough daily exercise. “Fit By M™ was created as a tool in helping women feel better about their bodies while increasing daily activities” says Wallner. Some of Wallner’s biggest credits include magazine covers for Flex Magazine, Playboy Magazine, Fitness Rx Magazine, Oxygen Magazine and her designs and stylings have been seen on celebrities like Paris Hilton, Melanie Iglesias, Jessica Burciaga, Joanna Krupa, Shauna Sand-Lamas, Monica Brant, Kendra Wilkinson, Brooke Burke and many others.

Fit by M™ is already being accredited as the new trend in female fitness wear. The stretch flattering material and trendy colors are sure to be a national sensation making females all over the world feel better about being active. Wallner also believes fitness isn’t just for the “already” sexy. “I want this line to be available to women of different shapes and sizes.” Wallner herself went through a fitness transformation and wants to inspire girls who aren’t just a size four. “Feeling confident in my gym work out apparel made me motivated to work harder towards my own fitness goals”.

The Fit By M sexy women’s fitness line will be launched July 2015 at www.Musotica.com and www.FitByM.com

Contact-Details:
Sarah Wallner
SarahWallner.com

Via EPR Network
More Sports press releases